Take a fresh look at your lifestyle.

با آموزش سه مهارت «درست‌پژوهی»،‌ «سواد اطلاعاتی» و «خوب پرسیدن پرسش‌های خوب» به ارزش‌آفرینان کمک می‌کنم:

  • خودشان را توانمند، به روز و قیمتی کنند،
  • آثار و محصولات قیمتی تولید کنند.
  • و با ارزش آفرینی ثروتمند شوند.

ارزش افرینان کسانی هستند که:

  • برایشان مهم است کارشان، آثارشان، محصول یا خدمتشان مشکلی را حل کند و قدری به کیفیت زندگی دیگران اضافه کند.
  • از اینکه کاری را به شکل رفع‌تکلیفی انجام دهند خوشحال نیستند و احساس بیهودگی می‌کنند.
  • مشتاقند هر روز به توانمندی‌هایشان اضافه کنند و در کارشان ورزیده‌تر شوند چون باور دارند هر چه بیشتر روی خودشان (طرز فکر و مهارت‌هایشان) کار کنند می‌توانند محصولات ارزشمندتر و خریدنی‌تری تولید و با رضایت بیشتری زندگی کنند.