بازخورد کاربران دوره جامع کیمیاگران پژوهش

بخش اول دوره جامع کیمیاگران پژوهش قبلا در قالب بسته‌های جامع پژوهش مولد ارائه می‌شد.
به همین دلیل در بارخوردهای زیر برخی از کاربران به تک تک بسته‌ها اشاره کرده‌اند تا دوره جامع.
اگر مایلید پژوهش را خیلی اصولی بیاموزید یا آموزش دهید این دوره جامع‌ترین گزینه است.
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 300
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 202
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 200
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 195
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 194
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 197
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 196
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 192
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 191
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 193
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 194
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 199
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 198
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 190
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 189
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 203
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 206
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 205
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 208
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 207
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 210
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 209
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 211
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 213
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 214
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 212
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 186
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 216
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 182
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 184
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 181
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 215
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 199
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 200
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 150
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 151
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 156
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 149-1
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 149-2
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 149-3
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 149-4
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 173
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 181
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 183
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 182
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 206
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 205
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 185
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 191
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 184
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 195
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 196
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 203
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 202
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 192
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 194
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 193
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 186
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 190
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 189
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 157-1
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 153
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 152
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 155
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 160
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 161
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 162
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 163
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 165
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 169
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 168
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 167
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 170
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 171
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 172
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 177
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 176
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 175
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 174
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 164
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 166
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 154
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 136
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 137
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 145
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 146
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 138
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 141
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 142
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 144
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 133
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 134
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 130-2
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 147
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 148
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 127
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 129
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 132

این هفتمین مقاله‌ای است که ایشان از پایان‌نامه استخراج و در نشریات معتبر داخلی و بین‌المللی منتشر میکنند

بازخورد دوم دانشجوی دکتری از فرانسه
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 128
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 126
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 125
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 124
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 123
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 105
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 106
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 115
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 118
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 101
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 102
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 102-1
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 108
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 109
تجربه همکاری و پیمودن مسیر رشد در راه تبدیل شدن به یک پژوهشگر زبده و حرفه‌ای تحت نظارت و مراقبت کامل خانم دکتر نظری یک تجربه بی‌نظیر و استثنایی است. صبر و حوصله واقعا مثال زدنی ایشون به همراه تسلط بی‌نظیر بر کارشون واقعا راه رو برای آدم هموار می‌کنه.
خدمات مشاوره و کوچینگ خانم دکتر نظری به گونه‌ای است که گویی مادری دست فرزندشو گرفته و با راهنمایی‌های روشنگرانه کمکش میکنه تا در مسیر پژوهش و پژوهشگری به آهان‌های ارزشمندی برسه که قطعا گنج اون فرد خواهد بود، مادامی که در مسیر حرفه‌ای پژوهشگری قدم برمیدارد.
با نیت خیر، خوش قلبی و متعهدانه (چیزی که کمتر این روزها پیدا میشه) کمک میکنه تا راه‌بلد بشید و کار ارزشمند و فاخری رو به ظهور برسونید. از صمیم قلبم از ایشون تشکر میکنم و باید بگم خیلی خیلی ممنون‌تون هستم که اینقدر صبور مهربون و متعهد به کارتون هستید.
اگر لطف و محبت شما نبود من خیلی قبلتر شاید کارم رو ناامیدانه رها میکردم و یا در چاه سردرگمی فرو می‌رفتم. بی نهایت از حمایت‌ها و مشاوره‌های بی‌نظیرتون سپاسگزارم. انشاالله همیشه در صحت و سلامت باشید.🌹🌹❤❤
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 117
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 107
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 121
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 116
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 120
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 111
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 110
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 122
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 113
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 112
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 103
بازخورد کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری 104
با سلام و احترام خدمت خانم دکتر مریم نظری عزیز

 

زبانم قاصر است از بیان مهربانی و لطفی که خانم دکتر نظری عزیز با ارایه دوره های جامع یک و دو ،در حق من داشته‌اند. من مدت هشت ماه است که پروپوزالم را دفاع کرده‌ام ولی در این مدت مانند کسی بودم که در تاریکی به سر می برد و واقعا نمی‌دانستم به کدام سو باید بروم.
الان بیست روز است که دو دوره را تهیه کردم و با هر بار گوش دادن به فایلها روزنه‌ای از نور و امید در من شکل می‌گیرد برای ادامه راه پژوهشم.
بیان شیوا و رسا، مطالب قابل فهم و دل نشین که در هیچ کتابی یافت نمی‌ شود باعث می‌ شود که هیچگاه از شنیدن آن خسته نشوی و واقعا از انجام پژوهش لذت ببری.  (ای کاش زودتر با این دوره‌ ها آشنا می شدم)
سپاسگزارم استاد عزیز که با این دوره های جامع، اندیشیدن را به من می آموزی نه اندیشه را. ان شاءالله در پناه خداوند همیشه سالم و شاد باشید

 

معتمدی – دانشجوی دکترای تعلیم و تربیت

 

بازخورد کاربران کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری2
بازخورد کاربران کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری5
بازخورد کاربران دوره جامع کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری
من از بسته های اموزشی مختلف خانم دکتر عزیز و هم از مشاوره های ایشان در مسیر پرفراز و نشیب تز دکتری ام استفاده کرده‌ام و همچنان هم از راهنماییهای ایشان بهرم میبرم و به حق و حقیقتا اگر راهنماییهای ایشان نبود کار پژوهشی بنده هیچ سمت و سو و نظمی نداشت
با اشنایی با ایشان و استفاده از پکیجهای اموزشی و مشاوره های بسیار سودمندشان به کارم نظم دادم و هدفمند به مسیرم ادامه دادم و از مطالب مربوط به انتخاب موضوع  و…. تا دفاع پیروزمندانه ایشان بسیار استفاده کردم و از سردرگمی و تکرار مکرراتی که فقط حالت درجازدن در کارم بود نجات پیدا کردم و خدا رو شکر کارهایم را مرحله به مرحله زیر نظر و راهنمایی های ایشان تا به الان پیش بردم.
 من علاوه بر راهنماییها و بسته‌های آموزشی خانم دکتر عزیز یک تشکر ویژه هم به خاطر مهربانیها و دلسوزیهای ایشان که هر کاری از دستشان بر بیاید که بتواند دانشجویی که نیاز به کمک دارد را  حتی یک گام به هدفش نزدیکتر کند و امیدوارتر، دریغ نمی‌کنند و تمام و کمال و بسیار مجدانه تلاش در رسیدن به این هدف می نمایند.
خانم دکتر نظری عزیز برایتان ارزوی سلامتی و شادکامی دارم و از خدای بزرگ بهترینها را برایتان میخواهم🌹🌹🌹
بلاغی – دانشجوی دکتری
خیلی از شما استاد عزیز و گرانقدر ممنونم
واقعا اگر شما نبودید و این فایل های با ارزش را ایجاد نمی کردید درمونده میشدم. میدونم خیلی ها شرایط من را دارند، چون هیچ جایی مطالب مانند شما خوب و جامع بیان نمیشود.
امیدوارم به اندازه دلتون و کار ارزشمندی که در حق مردم انجام می دهید، خیر و برکت وارد زندگی تان شود.
با احترام
نگار صالحی – دانشجوی دکتری معماری 
بازخورد کاربران کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری4
سلام خانم دکتر نازنین.
وقتتون بخیر.
ممنون از بسته های آموزشی بی نظیرتون. چقدر عالی و مسلط تدریس فرمودید. همیشه وقتی می تونه کسی یک مطلب سنگین رو ساده سازی کنه که بینهایت تسلط داشته باشه‌. از اینکه همه چیز رو تمام و کمال بهمون گفتید بی نهایت ممنونم.
چقدر لذت بردم و البته چقدر دچار استرس شدم. از راه هایی که رفتم ولی سیستماتیک نرفتم.
چقدر افسوس خوردم که زودتر آشنا نشدم با شما و بسته های بی نظیرتون.من بسته های ارزشمندتون رو در ۱۸ روز نان استاپ دیدم.
تمامش رو تایپ کردم. تمامشو‌.
و یک دور هم دورش کردم و خلاصه برداری کردم.
شاید اولین نفری باشم که با دیدن بسته هاتون کلی اشک ریختم 😁🤦‍♀️برای اینکه دلم برای خودم سوخت که چقدر دور خودم چرخیدم؛ چقدر در مطالبم غرق شدم و دست و پا زدم. دست آخر هم اعتناد به نفس نداشتم و فکر می کردم هنوز به هیچ جایی نرسیدم.شما مثل یک مادر قدم به قدم مسیر رو نشون دادید اون هم در بالاترین سطح و کلاس ممکن.
چیزی رو نگفته باقی نذاشتید و این نهایت انصاف و وجدان شماست که واقعا ازتون ممنونم.
سمانه شیخ – دانشجوی دکتری معماری
دوره‌هایی که خانم دکتر نظری برگزار می‌کنند دقیقا آن سوالاتی را جواب می‌ده که من تو ذهنم دارم. من همیشه علاقه‌مند پژوهش‌های کیفی بودم که متاسفانه در کشور ما زیاد مورد قبول اساتید نیست.
صحبت‌های استاد به من جرات داد تا کارم رو اجرایی کنم. مثلا اینکه من در نمونه‌های خارجی دیده بودم آنها با جامعه پژوهش کم  اما عمیق به نتیجه می‌رسند اما این از دید داوران ما زیاد جالب نبود. کلاس خانم دکتر نظری شیوه اینگونه ارائه را به من آموخت.
نمونه این دوره رو تا به حال در ایران ندیده بودم که استاد تا آخر کار با این حد دلسوزی با دانشجو همراه باشه و این مهمترین وجه تمایز این دوره با سایر دوره هاست. خانم دکتر نظری در کلاس هاشون نمونه کامل یاددهی یادگیری را ارائه می دهند.
به همه کسانی که احساس می کنند نمی‌توانند آنچه در ذهن دارند رو ارائه بدهند این دوره بسیار عالی رو توصیه می‌کنم. به همه کسانی که سردر گم شدند و نمی‌توانند توان واقعی علمی خودشون رو در مقاله پیاده کنند.
فاطمه سالکی – دانشجوی ارشد
خانم دکتر نظری عزیز و بزرگوار سلام
روزتون به خیر
سه روز پیش که برای اولین بار با سایت شما و مطالب ارزنده تان آشنا شدم، با توجه به کمبود وقتی که حدود دو ماه تا دفاع از رساله دکتری ام مانده، سریعا تصمیم به خرید چند بسته جامع گرفتم. راستش گرچه با مرور مطالب سایت حدس میزدم که مطالب آموزنده و پرباری باشد، اما از مفید بودن آنها برای خودم در این مرحله آخر کار چندان اطمینان نداشتم و بیشتر با انگیزه فعالیتهای آینده چنین تصمیمی گرفتم.
این دو روز فیلمها و مطالب ارزشمندتان و صدای گرم و دلنشین و آرامبخش شما همراه  لحظه به لحظه ام شده… حتما افرادی که چنین مرحله ای را سپری کرده اند با عمق تنهایی محقق و نگرانی های اطمینان از کیفیت نهایی رساله آشنایی دارند. احساس می کنم همچون فرشته ای، یکباره دو بال نیرومند به من بخشیده اید که بر فراز پژوهش سالهای گذشته و مراحل مختلف کار و گزارش نهایی پرواز کنم و با مرور و ارزیابی کل تلاشهایم، بتوانم با اطمینان خاطر از ثمره زحماتم دفاع کنم.
صمیمانه از لطف و محبت شما بسیار ممنونم. از این که چکیده همه دانش و تجربه خود را چنین منظم و مختصر و مفید در اختیار همه قرار داده اید… از راهنمایی و پشتیبانی شما در خرید مناسب بسته ها و استفاده از آنها… از آرامش و اطمینان خاطری که یافتم… بابت همه چیز متشکرم.
از صمیم قلب برایتان آرزوی سلامتی و بهروزی دارم و از خداوند متعال گشایش در همه امور زندگی تان را خواستارم.
برقرار باشید💕💐
سارا هوشیار- دانشجوی دکتری معماری
با وجود اینکه مدرک دکترام رو از یکی از بهترین دانشگاههای کشور گرفتم ولی واقعا نمیتونم انکار کنم که حتی الان و بعد از گذشت چندین سال بعد از اتمام تحصیلاتم و داشتن تجربه تدریس روش تحقیق، پروپوزال و پایان‌نامه نویسی، حقیقتا در هیچ جایی چنین پکیج و راهنمای کامل و بی‌نقصی در خصوص صفر تا صد الفبای پژوهش و انجام پایان‌نامه و رساله ندیدیم و گمان نمی‌کنم تاکنون کسی در کشور عزیزمان دست به انجام چنین کار فاخر و ارزشمندی زده باشد.
پکیج کیمیاگران پژوهش چیزی فراتر از صرف یک راهنمای پایان نامه‌نویسی است.
حقیقتا باید اذعان کنم که در هنگام مشاهده فیلم‌های آموزشی این پکیج جایی نبود که این کار ارزشمند رو تحسین نکنم.
می خوام به دوستانی که تردید دارند برای تهیه این پکیج گرانبها بگم که هیچ شکی به دل راه ندهند و اگر قصد دارند مسیر حرفه‌ای شدن رو به سلامت و با کیفیت و لذت طی کنند تنها یک گزینه بسیار جذاب وجود داره که می‌تونه این امر رو براشون میسر کنه و اون این هست که با کمک این پکیج بی نظیر در مسیر پژوهش‌شون خودشون رو به سه دانش موضوعی، روشی و بافتی مجهز کنند
و از آموختن سه مهارت کلیدی و استراتژیک سرچ، تحلیلی خوانی و یادداشت برداری (که هیچ وقت قبلا با چنین شیوه یکتایی به این مهارت‌ها نگاه نکرده بودم) نهایت بهره رو ببرند تا تبدیل به یک پژوهشگر کلاس جهانی بشوند که در هر جایی از دنیا پژوهش‌شون مشتری و طالب داشته باشه.
علاوه بر این با کمک این پکیج نه تنها در وقت و هزینه‌های بسیاری که اغلب گریبانگیر پژوهشگران است، صرفه جویی می‌شه، بلکه دقت آدم را در تمام مراحل پژوهش به شدت بالا می‌بره و این به مدد راهنمایی‌های خانم دکتر و کاربرگه‌هایی است که در هر مرحله پژوهشگر تکمیل می‌کنه.
با آرزوی توفیق روز افزون برای خانم دکتر نظری عزیز و تمامی پژوهشگران گرانقدر.
شکوفه کلانتری – دانشجوی دکتری
با سلام و سپاس فراوان خدمت خانم دکتر نظری
با توجه به اینکه در حال انجام یک کار پژوهشی با کمک پکیج کیمیاگران هستم خواستم تجربه ام رو با سایر دوستان در این خصوص به اشتراک بزارم.
تجربه ای که من از کار با این پکیج دارم به این شکل هست که تجربه کار پژوهش با کمک این پکیج درست مثل یک بازی هست که شما مرحله به مرحله پیش می رید و مراحل رو تکمیل می کنید و جایزه می گیرید و این جایزه در واقع همون خوشحالی و نشاط حاصل از تکمیل موفقیت آمیز اون مرحله هست که حاصل دانایی و توانایی ایجاد شده توسط آموزه های پکیج کیمیاگران هست.
علاوه بر این، فرایند پژوهش تبدیل به یک پروسه لذت بخش می شه و تمام اون پیش فرض های ذهنی در خصوص طاقت فرسا بودن کار پژوهش، تبدیل می شه به تجسم لذتِ رسیدن به اون نتیجه مطلوب. به این نحو که فرد نه تنها در خودش توانایی کامل برای انجام اینکار روحس می کنه بلکه تمام راه رو با حسی از موفقیت و لذت طی میکنه و این به واسطه فراگرفتن این مهارت و توانایی هست که اولا توجه و تمرکز فرد بسیار بالا می ره چون دقیقا می فهمه که در هر مرحله دنبال چی هست و برای تکمیل این مراحل به چه مطالبی نیاز داره و این مطالب رو چطوری و با چه مهارت هایی باید سرچ کنه.
به بیان ساده تر، شما یاد می گیرید چطور موضوع پژوهش تون رو با هوشمندی و بصیرتی که در این پکیج به دست آوردید انتخاب کنید و بعد اون رو چارچوب بندی کنید و هم چنین یاد می گیرید با تفکیک قایل شدن بین موضوع، مسأله و روش چطور هوشمندانه سرچ کنید و بعد با دقت و هوشمندی بالا در هر بخش مقاله چطور مطالب رو استخراج کنید تا بتونید بخش های مختلف پروپوزال، پایان نامه یا مقاله تون رو تغذیه کنید و در نهایت یاد می گیرید با چه تکنیک و استراتژی ای این مطالب رو مرتب کرده و ساختمان کارتون رو بنا کنید.
این همون چیزی هست که مورد نیاز هر پژوهشگری هست و این نیست جز کوهی از تجربه، دانش و توانایی خانم دکتر نظری که با شیوه ای بسیار جداب در قالب فیلم ها و دموهای زنده آموزشی در یک پکیج ارائه شده. خیلی ممنونم از خانم دکتر به خاطر سخاوت شون در عرضه دانش شون در این زمینه و خلاقیت شون برای ارائه بسیار جذاب محتوای آموزشی و حمایت ها و کمک های بی دریغ شون در مسیر راه. انشاالله که همیشه موفق وموید باشید.
تجربه خانم شکوفه کلانتری از بخش اول دوره – دانشجوی دکتری
همانطور که مستحضرید متاسفانه در برخی از رشته‌های آکادمیک بویژه رشته‌های فنی به دلیل عدم وجود کرس درسی و آموزش روش تحقیق به دانش آموختگان این رشته‌ها، این بخش از جامعه هدف با سر درگمی و اتلاف وقت فراوانی در خصوص نحوه صحیح واصولی انجام تحقیق روبرو می‌شوند.
همچنانکه اینجانب که فارغ التحصیل سال ۱۳۷۲ در یکی از دانشگاههای مطرح کشور (دانشگاه شیراز) می‌باشم و علی رغم اینکه در حال حاضر ارتباطی با کارهای تحقیقاتی و پژوهشی ندارم بعد از سپری شدن سالها از فارغ التحصیل شدن به خاطر عدم اقناع خود از داشتن درکی جامع از ”نحوه انجام تحقیقی اصولی، ارزشمند و کسب نگرش تحقیقی و دارای چهارچوب (اندیشیدن محققانه )” و در نتیجه چالش درونی‌ایکه با خود داشتم، به استناد انجام بررسیها، جستجوها، مطالعات منابع در دسترس فیزیکی و مجازی و … که مشمول صرف زمان و انرژی زیادی نیز بودند
بدون هیچگونه اغراقی محتوای مطالب، نحوه آموزش (شیوائی و جذابیت کلام) و شاخصه کم نظیر شما در ارئه تمام و کمال مطالب که نشات گرفته از احساس مسؤولیت شماست را در سطح کشور بی‌نظیر می‌دانم و به کلیه افراد (به ویژه جوان) مشغول به تحصیل و یا فارغ التحصیل کلیه رشته‌ها که علاقمند به انجام تحقیقی ارزشمند و داشتن قابلیت چاپ در نشریات معتبر جهانی هستند پیشنهاد می کنم که از فرصت بهره مندی از مطالب خانم دکترمریم نظری کمال استفاده را ببرند.
ذبیح‌اله راستگویان 
من در دوره ارشد در پیام نور تحصیل کردم و استاد روش تحقیق نداشتیم بنابراین خیلی اصولی با پژوهش آشنا نبودم. در دوره دکتری هم خدواند شما را در مسیر من قرار داد و توانستم در رساله نویسی با بخش اول دوره کیمیاگران پژوهش با پژوهش درست آشنا شوم بعد از اتمام دوره دکتری هم از محصولات شما استفاده کرده‌ام و حقیقتا هم در درس و هم در محل کارم بسیار کاربردی و کمک کننده بوده است.
بخش دوم دوره کیمیاگران برای دانشجویانی همچون من بسیار گرانبها بود. مدل مفهومی تمام فکر و ذکر من را مشغول خودش کرده بود و خدا رو هزاران بار شکر که توانستم با تهیه این دوره و سوالاتی که گاه و بیگاه از شما پرسیدم ابهاماتم برطرف شود.
من صادقانه به دوستانی که در مسیر پژوهش مثل من با ابهام روبرو شدند و یا می خواهند پژوهشگر قابلی شوند و براساس آن درامدزایی کنند حتما و حتما بخش دوم دوره را از دست ندهند. مطمئن باشید مثل من مفاهیمی برایتان روشن می شود که فکر می‌کردید شناختشان سخت است.
در پایان هر مبحث من یک آهان گفتم خیلی از دوستان هم می توانند مثل من به آهان برسند و مثلا فرق فراتحلیل و فراترکیب را ساده بیاموزند.
استاد عزیر از اینکه همیشه پاسخگو هستید در هر زمان از شبانه روز ازتون ممنونم پاسخگویی دلسوزانه شما به سوالات هزینه‌اش خیلی خیلی بالاتر از مبلغ این محصولات است.
خدیجه مرادی – دانشجوی دکتری
می خوام صمیمانه از اخلاق زیبا و ارزشمندتان تشکر کنم
شما با سخاوتمندی بی نظیری عصاره سال ها تلاش، دقت، مطالعه تون را با دلسوزی مهربانانه، در اختیار ما قرار دادید.
همه کسانی که به نوعی وارد عرصه پژوهش شده‌اند و با دقت و توجه لازم پکیج شما را دنبال کرده‌اند می‌دانند هیچ کارگاه و هیچ دوره و هیچ استادی همه ابعاد پژوهش را اینقدر زیرکانه راهبری نمی‌کنه و با یک روش چالش‌برانگیز آدم را وادار به فکر کردن و درست پژوهیدن بکنه
می‌دونه کجا چند بار مطلب را تکرار کنه، چطور بهت بفهمونه نوآوری اگرچه توی پژوهش خیلی مهمه اما با یک کم دقت و یه کم تعهد و یه کم تفکر می‌تونی خلقش کنی و به مخاطب می‌فهمونه تا دانش موضوعی نداشته باشی نمی‌تونی سوال خوب بپرسی و یاد میده سوال درست و خوب شاه راه رسیدن به رویاهایی هست که همیشه ته دل تک تک ما وجود داشته که خیلی وقته بهش نرسیدیم.
استاد دلم می خواد براتون بنویسم شما تاریکی‌های مسیر پژوهش را برایم پر نور و روشن کردید. از اینکه پکیج دوم و تکمیلی را آماده کردید خیلی خوشحالم و بهتون خدا قوت می گم.
زهرا مرزبان – دانشجوی دکتری فلسفه و دین
پنجره جدیدی برایم گشوده شد که متاسفانه در کلاس‌های دانشگاهی به ما نیاموخته بودند.
خانم دکتر برای من نعمتی بودند و هستند امیدوارم بعد از این فارغ بال‌تر در کلاس‌های ایشان حضور داشته باشم. خود شخصیت خانم دکتر نیز بی‌تاثیر نیست. در کل خیلی دوست داشتنی، فعال، پرتلاش و پرانگیزه هستند و از فوران این همه انرژی مبهوت خواهید شد.
من این دوره را به همه دانش پژوهان و دانشجویان و حتی دست اندرکاران برنامه‌های پژوهشی توصیه می‌کنم.
آتنا ذوالفقاری – دانشجوی دکتری ادبیات
امیدوارم همه مشتاقان پژوهش در سلامتی کامل به سر ببرند.
دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی بودم و با موفقیت این هفته از رساله دکتری با درجه عالی و ممتاز دفاع کردم.
لازم دونستم از سرکار خانم دکتر مریم نظری بزرگوار سپاس و تشکری ویژه داشته باشم چرا که با بهره مندی از جزوات، دوره ها و جلسات مشاوره فردی در یک بازه یکساله به نحو احسن تونستم همه بخش های رساله را با یک منطق خاص کنار هم بچینم و پازل پژوهش خودمم تکمیل کنم.
اینقدر نظر اساتید و داورها مثبت بود که یکی از داورها در ابتدای جلسه خواستن قبل از گفتن نظراتشون رساله بنده را توصیف کنند و این جمله را در وصف پژوهشم بیان کردند
“پژوهشی مفصل، جامع، کاربردی، دقیق، با وسواس و مطابق با نیاز روز”.
میزان تسلط و اعتماد به نفسم در جلسه عالی بود اینو استاد مشاورم ذکر کردند. به راحتی و بدون هیچ دغدغه ای پاسخ سوالات داوران را دادم و با موفقیت جلسه دفاع را پشت سر گذاشتم.
بازم ممنونم از خانم دکتر و امیدورام جامعه ما به سمت پژوهش های هدفمند و کاربردی و درست پیش برود چرا که قطعا پژوهش درست پژوهشگر را تشنه و مشتاق پژوهش خواهد کرد.
با آرزوی موفقیت برای همه دوستان
ارادتمندم
سمیه رحیمی – دکترای علوم تربیتی
زمانی که پژوهش خود را در مقطع دکتری به روش گراندد تئوری انتخاب نمودم از طریق آموزش روش گراندد تئوری در کارگاه یکی از اساتید مطرح با این روش آشنا شدم و بر همان مبنا کار خود را آغاز نمودم.
پس از بالغ بر۳۰ بار کدگذاری و تصحیح و بازخورد (با توجه به حساسیتی که شخصاً نسبت به کار  پ‍‍ژوهشی با کیفیت دارم) به جایی رسیدم که احساس کردم کارم به نتیجه مطلوبی که مدنظر خودم هست منجر نمی شود و در انتخاب مدل نهایی با مشکلات بسیار جدی مواجه شدم. واقعا سردرگم و ناامید شده بودم.
از آن جایی که قبلاً هم در چندین مورد نیز از همراهی سرکارعالی بهره برده بودم به نظرم رسید تنها شما هستید که می توانید این گره کور پژوهش من را برطرف نمایید.
خوشبختانه درست فکر کرده بودم و سرکارعالی مانند همیشه دلسوزانه، دغدغه‌مند، صبور و با تخصصی که حقیقتاً خاص شخص شماست از طریق کارگاه پژوهشی‌ شیوه درست را به اینجانب و سایر دوستان همانند من آموختید و خوشبختانه در حال حاضرقدم به قدم بر اساس شیوه بسیار منحصر به فرد و کاربردی سرکارعالی مشغول انجام کارم هستم.
با اطمینان عرض می کنم اگر چنانچه از ابتدا از شیوه‌های آموزشی سرکار استفاده نموده بودم الان از رساله خود دفاع هم نموده بودم و این موضوع از نظر زمانی هم بسیار به ضرر اینجانب تمام شده است. از سرکارعالی بسیار بسیار سپاسگزارم. ممنون که هستید.
ارادتمند شما
فرید قلی‌پور مقدم – دانشجوی دکتری مدیریت
به جرات می‌توانم قسم بخورم بیست سال از بهترین دوران زندگی من در تحصیل گذشته است و از لیسانس تاکنون هشت سال تمام روش تحقیق های مختلف از مولفین مختلف از قبیل دکتربازرگان.دکتر حریری …. را مطالعه کردم
نمرات دروس روش تحقیق من  باور کنید  از ۱۹  کمتر نمی‌شدم در ارشد معدل کل من بالای نوزده و نیم شده است و امتحان جامع دکترای دانشگاه را  با یاری خدا با موفقیت طی کردم ولی باور کنید بعد از آشنایی سه ماهه با خانم دکتر مریم نظری و شرکت در دوره کیمیاگران پژوهش به معنایی واقعی لذت پژوهش را درک کرده‌ام.
خانم دکتر با دلسوزی بی حد و حصر که در نوع خود واقعا منحصر بفرد است  لحظات بسیاری شیرینی از پژوهش برای من بوجود آورده‌اند.
رقیه معصوم‌پور – دانشجوی دکتری علم اطلاعات
بازخوردی دیگر برای استاد عزیزتر از جانم خانم دکتر نظری
 ‌‌استاد دلسوز و همدل مهربانم هر چه بازخورد از کلاس این روزها بگویم و مطلب هم بگذارم گویا چیزی اصلا نگفتم و هنوز حق مطلب را ادا نکردم.
این روزها همیشه و هر لحظه بیاد شما هستم واقعا این روزها بیشترین صدایی که به گوش من می‌رسد صدای مهربان و دلسوز شماست.
شاید ویس‌های کلاس را پنجاه بار گوش کردم بدون اغراق حاضرم قسم بخورم حتی در حال آشپزی، بیمارداری، رانندگی، حتی استراحت.
بخدا صدای گرم و مهربان و نفس خدایی شما هر بار چیزی جدیدی گرفتم. هربار ویس کلاس را گوش می‌کنم برای من مثل داستان ابوعلی سینا شده که می‌گفت کتاب مابعدالطبیعه را خواندم خواندم متوجه نمی شدم و صدقه‌ای دادم و در بازار وقتی شرح مابعدالطبیعه را خریدم پی به اسرار کتاب بردم.
با شنیدن هر ویس درس شما گویا مطلبی دیروز نمی‌دانستم الان یهویی برام آهان‌های جدید باز می‌کند.
من هرگز از زندگی علمی اینقدر لذت نبرده بودم. گویا این دنیایی شد برای من که خود از الطاف و معجزه حضرت حق بود.
رقیه معصوم‌پور – دانشجوی دکتری
قبل از شروع در این کلاس‌ها با توجه به حرفه‌ام دغدغه اصلی من بی کیفیتی رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها و از همه بدتر عدم آگاهی و بی‌تفاوتی اساتید به این موضوع بود. هر چند در بحش کمی خیلی تلاش کردم  ولی از آنجایی که بنیان بخش کمی، بخش کیفی محسوب می‌شود، این تلاش‌ها حداقل خودم را راضی نمی‌کرد. زیرا وقتی پایه عمارتی اساسی ساخته نشده باشد. زیبایی ساختمان بی‌معناست‌. زیرا با کوچک‌ترین تزلزلی فرو می‌ریزد. واین حکایت بسیار دردآور بود.
کتاب‌ها و مقالات زیادی را مطالعه کردم، متاسفانه بعلت ناکارامد بودن بسیاری از این کتاب‌ها  مطلب قابل توجهی نصیبم نشد.تا اینکه ایمیلی از شما دریافت کردم که ناگفته نماند مدت‌ها به این ایمیلها توجهی نمی‌کردم. تا اینکه تصمیم گرفتم کتاب پژوهش مولد و ماندگار را خریداری کنم. بعد از خواندن کتاب احساس کردم گمشده خود را پیدا کردم و بلافاصله در این کلاس‌ها حضور یافتم.
امروز، با افتخار آموزه‌های این کلاس را با ذکر نام شما در تمامی کلاس‌هایم بازگو می‌کنم و حتی قصد دارم با اجازه شما  کلاس‌هایی برای کمک به دانشجویان در دانشگاه بر پا کنم. زیرا اعتقاد دارم اگر بتوانم  ۳۰ درصد از این مطالب ارزشمند را انتقال دهم رسالت خودم را تا حدودی ادا کرده‌ام واز طرفی این موصوع کمک کرد تا در بخش کمی نیز به نتایج بسیار ارزشمندی دست پیدا کنم.
استاد عزیز از همین جا دست شما را می‌بوسم و برای سلامتی شما دعا می کنم. شما پایه‌گذار پژوهش‌های خوب و ماندنی هستید وافتخار می‌کنم و امیدوارم  بتوانم  این فرصت را داشته باشم تا همواره در کنار شما و جامعه دانشگاهی مولد باشم.
دکتر نرگس قاسمی‌نژاد – استاد دانشگاه رشته مدیریت
سرکار خانم دکتر نظری، استاد عزیزم.
من در اولین دورۀ کیمیاگران پژوهش شرکت کردم و بسیار از شما بابت طراحی و برگزاری این دوره سپاسگزارم.
آموزش های کیمیاگران باعث تغییر اساسی در کار من شد و در کنار آن از شخصیت پویا، باانگیزه، مثبت، پیشرو، حامی و در عین حال متواضع و رفتار دوستانه و دلسوزانۀ شما بسیار آموختم.
در سمینار اول من که بعد از اولین جلسۀ کیمیاگران برگزار شد، فقط با اجرای چند نکتۀ به ظاهر کوچک که فرمودید، نظر هیئت داوران زیر و رو شد.
اگر بخواهم در یک جمله به دوستانی که از این دوره ها استفاده می‌کنند توصیه‌ای داشته باشم این هست که هر بخش را بارها و بارها گوش کنید و مطمئن باشید که هر بار نکته و پیام مهم و متفاوتی را دریافت خواهید کرد که کافی است به آن عمل کنید تا تغییری شگرف را در نگرشتان به پژوهش و بازخوردها به کارتان ببینید.
به امید موفقیت همۀ دوستان و تداوم کار آکادمی. باز هم سپاسگزارم و پاینده باشید.
معصومه کریمی – دانشجوی دکتری هنر
بدینوسیله قدردان زحمات سرکار خانم دکتر نظری عزیز هستم که انصافا دریچه‌ای نو برای پژوهشگران گشودند.
با تهیه، استفاده و پایبندی به آموزش‌های بسیار با ارزش ایشان حس خوب پژوهش و لذت بردن از مطالعه یک مقاله معتبر و پژوهش را تجربه خواهید کرد.
به نظرم یکی از گلوگاه‌های اصلی یک پژوهش، طراحی خوب مدل مفهومی و نحوه اجرای پژوهش است که برای دستیابی به این مهارت‌ها بخش دوم دوره جامع کیمیاگران پژوهش را که مطالب بسیار خوب و قابل فهم همراه با مثال های واضح توسط خانم دکتر تشریح شده است را پیشنهاد می کنم.
مطمئن باشید این جنس آموزش و با این کیفیت را در هیچ جایی دریافت نمی‌کنید. فکر می کنم دوستانی که درگیر کار پژوهش یا پایان نامه هستند به خوبی این اهمیت را درک کنند، هیچ وقت دیر نیست.
با آرزوی بهترین ها برای خانم دکتر عزیز
راحله محرابی – دانشجوی دکتری
چقدر بخش مدل مفهومی مقالات مروری را دوست داشتم. دهها کتاب روش تحقیق نمی‌توانست اینقدر ساده روان و گویا این مبحث را برای من باز کند.
اینکه منبع داده در این پژوهش هم وجود دارد و باید مانند یک پژوهش بخش های مختلف یک مقاله مروری را نوست عالی بود. دسته‌بندی شما از انواع مقالات مروری و ….
خیلی ممنون خیلی
از  دوره لیسانس آرزو داشتم ارشد قبول بشم و پایان خوب نامه بنویسم و دفاع کنم
به ترم اخر ارشد رسیدم بعد از پاس کردن درس سمینار و خواندن کتاب روش تحقیق با اعتماد به نفس شروع کردم به نوشتن پروپوزال از همون جا سردرگمی من شروع شد که یکی از دوستام سایت گنج رو معرفی کرد.
حدود ۱۰ تا پایان نامه خوندم و از میکس اونها پروپوزال نوشتم پروپوزالم پذیرفته شد ولی میخواستم وارد فصل ۳ بشم یه پرسشنامه از میکس ۱۵تا پایان نامه تنظیم کردم و صد تا توزیع کردم بردم توی نرم افزار spss واقعا خودمم نمیدونستم چیکار دارم میکنم
واقعا عذاب آور و نچسب بود کار پایان نامه نویسی استاد راهنما اصلا کمک نمیکرد از روی پایان نامه های ایرانی الگو برداری میکردم دیدم واقعا به درد نخوره تا اینکه با سرچ تو اینترنت با واژه طراحی پرسشنامه به سایت خانم دکتر رسیدم
کتابشون رو خریدم و مطالعه کردم وبینارهای رایگان رو دیدم
و یک جلسه مشاوره با خانم دکتر انجام دادم توضیحات و راهنمایی های ایشان به قدری دلنشین و راه گشا بود
 که من رو ۶ ماه جلو انداخت تازه فهمیدم مدل مفهومی چقدر مهمه و طراحی پرسشنامه و روش تحقیق چقدر اصولی هست
دفاع از پایان نامه ام رو عقب انداختم تا با آموزش های خانم دکتر یه کار دلچسب و کاربردی ارائه کنم.
محصول تحلیلی خوانی رو تهیه کردم خیلی عالی نحوه استفاده و ایده گرفتن از منابع ناب رو توضیح میدن ولی دیدم هنوز نمیتونم با سرچ هام مقاله خوب پیدا کنم که شکر خدا محصول سرچ رو هم  تولید کردن بی درنگ خریدم و با کلی استراتژی های جدید سرچ آشنا شدم
و تازه دارم میفهمم پژوهش یعنی چی و چقدر لذت بخشه و اصلا خطی نیست.
به دانشجویان توصیه میکنم قبل از پاس کردن درس روش تحقیق و انتخاب موضوع یا نوشتن پروپوزال حتما حتما حتما از آموزشهای خانم دکتر استفاده کنند و حداقل یک جلسه مشاره با ایشان داشته باشند تا مسیر رو درست برند و تمام مراحل پژوهش لذت ببرند.
مریم صادقی‌پناه – دانشجوی ارشد فناوری اطلاعات
آموزش‌های خانم دکتر نظری بنیان صحیح و محکمی را برای پژوهش ارائه می‌دهند و به مسائل و موضوعاتی می‌پردازند که در عین اهمیت در فرایند پژوهش نادیده گرفته شده‌اند. موضوعاتی مانند سرچ به عنوان یک مهارت کلیدی در کل فرایند پایان‌نامه‌نویسی (نه آموزش صرف مهارت‌های جستجو)، با یک نگاه کلان و کاربرد آن در مرحله به مرحله پژوهش؛ از کجا باید سفر جستجو را آغاز کرد و در هر مرحله باید دنبال چه باشیم.
درس‌ خانم دکتر نظری در قسمت بافت پژوهش و کسب دانش بافتی (از بسته سرچ) حاوی نکات بسیار ارزشمندی است که پژوهش‌ها را از دام سطحی‌نگری نجات می‌دهد و پژوهشگر را وامیدارد که برود و جامعه مورد مطالعه‌اش را از نزدیک ببیند و لمس کند.
تسلط خانم دکتر نظری به حوزه سواد اطلاعاتی موجب شده که آموزش‌ پژوهش ایشان با طعم سواد اطلاعاتی ارائه شوند (یعنی ماهیگیری را آموزش دهند) و به همین دلیل است که عمیق هستند و در عین حال به زبان ساده؛ با ذکر مثال و مصداق و در یک کلمه مختصر و مفید.
راهکارهایی سرراست و با صرف کمترین وقت را آموزش می‌دهند مثلا انتخاب روش پژوهش از طریق مهندسی معکوس مقالات مرتبط.
به همه اساتید و دانشجویانی که مایلند پژوهش را عمقی و عمری بیاموزند بسته‌های آموزشی خانم دکتر نظری را پیشنهاد می‌کنم. هر درس حاوی نکات فوق‌العاده ارزشمند و کاربردی است که دید شما را به پژوهش متحول می‌کند و روش درست‌پژوهی را به شما نشان می‌دهد.
دکتر مریم صراف‌زاده – استاد دانشگاه 
بدون اغراق دوره کیمیاگران پژوهش بهترین دوره آموزشی بود که در دوران کارشناسی ارشد در آن شرکت کردم. در این دوره مقاله خواندن و لذت بردن از عمیق خواندن آثار دیگران را از شما آموختم، مهارتی که متاسفانه در هیچ کارگاهی به افراد آموزش داده نمی شود!!!
من در حالی در این دوره شرکت کردم که کاملا به بن بست فکری در مورد اینکه چگونه باید پژوهشم را انجام دهم رسیده بودم، پاسخ به سه سوال معروف شما “چی بپرسم؟ چه جوری بپرسم؟ و از کی بپرسم؟” به معنای واقعی کلمه من را از این بن بست نجات داد و مرا به یک آرامش فکری در مورد پژوهش و روش انجام آن رساند.
مفاهیم موضوع، مسئله و روش تحقیق در کلاس‌های روش تحقیق به کرات بیان شده‌اند اما به جرأت عرض می کنم اولین بار است که فهمیدم موضوع راه‌حلی برای مسئله است و برای اولین بار با سه مفهوم چیستی و چرایی و چگونگی آشنا شدم.
آموختم دانش کاربردی چیست، وضعیت نامطلوب یعنی چه؟ چگونه باید نوآوری در پژوهشم را اثبات کنم؟
با مدل مفهومی پژوهش به درستی و کاملا متفاوت از کلاسهای روش تحقیق آشنا شدم، درحالی که همیشه دغدغه ترسیم مدل مفهومی پژوهش را داشتم، آموختم که الگوبرداری برخلاف عقیده غالب اشتباه نیست و حتی بسیار می تواند پیش برنده پژوهش باشد.
از شما آموختم که بیان مسأله باید بعد از مرور عمیق مبانی نظری و پیشینه‌ها نوشته شود نکته مهمی که تاکنون همیشه فکرمی کردم از مسأله باید به مرورمتون رسید و با اطمینان می‌گویم بسیاری از دانشجویان مانند من، این موضوع را کاملا برعکس متوجه شده‌اند و همیشه به همین شکل اشتباه شروع به انجام پژوهش کرده ایم.
در طول این دوره به آهان‌های جالبی رسیدم و کنار شما از خواندن عمیق لذت بردم.
این دوره را به همه علاقه‌مندان به پژوهش اصولی و ماندگار توصیه می‌کنم و از تمامی زحمات شما بسیار سپاسگزارم.
آمنه انصاری – دانشجوی ارشد
آموزشهای خانم دکتر نظری مثل تمام دوره های قبل (سرچ، تحلیلی خوانی و یاداشت برداری و …) واقعا عالی و کاربردی و اصلا قابل مقایسه با مطالبی که در کلاس های دانشگاه که گذروندم نبود.
تمام مطالب کامل جدید و تجربه‌های با ارزش خانم دکتر بود که در اختیار ما گذاشتن و قطعا مفید با ارزش و کاربردی برای پایان نامه و مقاله نوشتن مخصوصا دوستانی که مثل من دانشجو هستن دیدن و تهیه این دوره ها رو توصیه میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم
مجید زارع – دانشجوی دکتری عمران
ضمن تبریک فراوان و خداقوت خدمت خانم دکتر نظری عزیز
این بخش (بخش دوم کیمیاگران پژوهش) را حاوی نکات ذی قیمتی می‌دانم که بسیار در تسریع به ثمر نشستن آموزه‌های دوره قبل کمک کننده است و به نوعی مکمل عملی برای آموزه‌های تئوری است. بهره گیری از مثال‌های گویا و کاربردی، به همراه امکان مشاوره اختصاصی برای تصحیح و ویرایش کار پژوهشی شخصی ارائه شده در این دوره را حتما توصیه می‌کنم.
و مشتاق دیدن بخش سوم و دوره‌های تکمیلی “دوره جامع پژوهش” هستم. لذت بردن از انجام پژوهش نظام‌مند و ثمربخش غنیمت بزرگی است که با تلاش مجدانه شما فراهم شده و صمیمانه قدردان زحمات شما هستم خانم دکتر نظری عزیز🙏💐
شاهد رشیدی – دانشجوی دکتری علم اطلاعات
من دیروز جلسه دفاعم به پایان رسید. حاصل پژوهش یک ساله م، نمره عالی و ۲۰ بود.  این ۲۰ برای من خیلی ارزشمند هست. چون از یک استاد سختگیر دریافتش کردم!
مطمئناً بدون راهنمایی‌های ارزنده شما من هیچوقت نمی‌تونستم این نتیجه خوب رو بگیرم. مزاحم شدم تا نهایت تشکر و قدردانی خودم رو از شما بکنم. امیدوارم همیشه تندرست و شادکام باشید.
برای شما بهترینها رو در تمامی عرصه‌ها آرزومندم.
دانشجوی ارشد که نخواستند نامشان درج شود
باتوجه به اینکه خدا با من یار بود که با سرچهای موفق شما را یافتم و حدود یک سال است از مطالب سراسر با ارزش روش تحقیق شما به صورت کاربردی دارم استفاده می کنم
این جانب در حال نوشتن رساله دکترا هستم و تمام روش های تحقیقی که تا بحال خواندیم و نتوانستیم آنچه خوانده ایم آنها را بصورت کاربردی پیاده‌سازی کنیم و متاسفانه یکی از مشکلات انجام تحقیق و پایان نامه نویسی در ایران کتاب هایی است در روش تحقیق که فقط ترجمه شده و دانشجو را به صورت کاربردی آموزش نمی دهد
ولی روش و کار کیمیاگری مثل خانم دکتر مریم نظری هر محقق و پژوهشگری را به طلا با ارزش تبدیل خواهد کرد.
ارادتمند رضایی – دانشجوی دکتری ارتباطات
من بسته های جامع پژوهش مولد رو بعد از آشنا شدن با شما تهیه کردم و با مطالعه و گوش دادن به مطالب هر درس با دنیایی تازه از پژوهش روبرو می شم که دوست دارم بارها و بارها درس ها رو گوش بدم  چون بنده قبل از تهیه بسته ها کاملا سر درگم  بودم و نمیدونستم چطور و ازکجا کارم رو شروع کنم بسته های اموزشی شما بسیار کاربردی و مفید هستند و مطالب رو خیلی شفاف و روان بیان میکنن
در عین اینکه مطالعه انها بسیار لذت بخش هست خیلی هم برای بنده و فکر کنم تمام دوستانی که با بسته ها اشنایی دارند راهگشا بوده و سمت و سوی پژوهش درست را مشخص میکند و پژوهشگر رو به تعمق در مورد کار پژوهشی که میخواد انجام بده وا میدارد.
توصیه من به همه دوستان عزیزم که می خواهند کار پژوهشی خود را با صرف کمترین وقت وهزینه واز ابتدای کار خیلی اصولی  و منسجم و درست و به دور از سطحی نگری و کاملا هدفمند شروع نمایند و به نتایج عالی دست پیدا کنند این است که خواهش میکنم از ابتدای کار بسته های مورد نیازشون رو تهیه کنند و از نظرات و راهنمایی های خانم دکتر عزیز استفاده کنند تا اینکه مثل بنده بعد از اتلاف کلی وقت و انرژی و به نتیجه نرسیدن دچار سردرگمی و دلزدگی در کار پژوهشی خود نشوند.
کاش از ابتدای کار با خانم دکتر اشنا شده بودم، ایشان به دور از اغراق بسیار دلسوزانه و بی دریغ تجربیات خود رو در اختیار پژوهشگر قرار می دهند و مثل یک فرشته نجات هستند که همیشه باعث دلگرمی می باشند و من خدا رو شاکرم که بنده رو توی مسیری قرار دادند که با ایشان اشنا بشم.
همیشه شاد و سلامت باشید خانم دکتر مهربون و عزیز
بابت انرژی مثبتتون و همه چیزای خوبی که از شما یاد گرفتم خیلی ممنونم
رویا بلاغی- دانشجوی دکتری علم اطلاعات
علی القاعده یادگیری و بدست آوردن مهارت جدید برای هر کس لذت بخش و نوید دهنده فردایی بهتر است و می بایستی در درون آدمی حالی خوش ایجاد کند ولی برای من اینطور نبوده است.
آشنایی من با خانم نظری در سال ۱۳۹۵ با کتاب پژوهش مولد و ماندگار رقم خورد.
زمانی که با پایه های اصلی تحقیق و پژوهش با سرفصل های ایشان آشنا شدم به یاد کلاس های کلیشه ای روش تحقیق دانشگاه افتادم و به ساعاتی فکر کردم که به دلیل علاقه ام به این موضوع، به صورت آزاد در کلاس های روش تحقیق شرکت می کردم و به زمان‌های می اندیشیدم که در پشت میز کار در حال مطالعه کتاب های مختلف روش تحقیق بودم به امید اینکه در این مهارت حاذق و توانمند شوم غافل از اینکه به قول ایشان با صَرف این مقدار زمان و حتی هزینه فقط عَلامه در کلیات و مبانی نظری روش تحقیق شدم و پژوهش کردم برای پژوهش نه برای حل مسئله!!!
بماند که در ادامه با مشاهده و گذراندن دوره های آموزشی ایشان از جمله سرچ و تحلیل خوانی حسرت پایان نامه مقطع ارشد خودم را خوردم که در آن چِه ها می‌توانستم خلق کنم.
باید بگویم خانم دکتر نظری، از شما بسیار بسیار سپاسگزارم که مرا با دنیای جدید روش تحقیق و پژوهش آشنا کردید تا یاد بگیریم با سوال خوب پرسیدن به دنبال حل مسایل باشیم تا جامعه بتواند از آن منفعتی ببرد.
ارادتمند قدر دان شما:
سهرابی – کارشناس ارشد حقوق خصوصی

بنده از بسته‌های آموزشی سرچ و تحلیل‌خوانی خانم دکتر نظری استفاده کردم واقعا بدون اغراق می گم که بی‌نظیر بودند
من واقعا کتاب‌ها و دوره‌های زیادی در مورد سرچ را گذراندم ولی هیچ کدام به کاملی و جامعی این بسته‌ها نبودند.
همچنین بسته تحلیل‌خوانی دارای نکات بسیار جالب و ریزی است که مهارت لازم برای تحلیل کردن متون و مقالات چه انگلیسی و چه فارسی را آموزش می‌دهد. کاش زودتر این بسته‌ها را تهیه می‌کردم همین!
مهم نیست رشته و موضوع پژوهشتان چیست، این بسته‌ها فوق‌العاده هستند و کار شما را جلو می‌اندازند.
نوشین هرمزی‌نژاد- ارشد کامپیوتر؛ دانشجوی دکتری علم اطلاعات

بنده دانشجوی مقطع دکتری هستم. دوران نظری را تمام کردم و دوران پژوهشی  مقطع دکتری شروع شده، واقعا احساس پوچی و بیسوادی بهم دست داده بود  و حفره‌های دانشی زیادی در امور پژوهشی در خودم احساس می کردم.  فقط از پژوهش همون  مواردی که در درس روش تحقیق خوانده بودم می‌دانستم ولی زمانی که می‌خواستم پیاده‌سازی کنم نمی‌تونستم.
تا اینکه دوره سرچ متون علمی را تهیه و از آموزش‌های آن استفاده کردم. الان احساس بسیار خوبی دارم و حفره‌های دانشی که داشتم خیلی از لحاظ عمق کم شده و اصول پژوهش درست که به تولید دانش کاربردی می‌انجامد را آموخته‌ام.
دموهایی که در این دوره آموزش داده شده بسیار کاربردی هستند.
خانم دکتر نظری عزیز و بزرگوار از بابت زحمتی که در این راستا متقبل شدید بسیار سپاسگزارم.
رحمان طباطبایی- دانشجوی دکتری 
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
کتاب پژوهش مولد، بسته جامع سرچ و تحلیلی‌خوانی را تهیه کردم
بسیار مفید و تاثیر گذار بودند.
ای کاش درس روش تحقیق و نحوه پژوهش
به صورت علمی و عملی توسط اساتید در دانشگاهها تدریس می شد.
سپاسگزارم از زحمات بی شائبه خانم دکتر نظری. واقعا استفاده کردیم. عالی بود.
علی نوش‌فر، دانشجوی دکتری حسابداری

 

مراحل گوناگونی که در آموزش پژوهش بیان کرده‌اید بسیار کارگشا است در دانشگاه فقط روش تحقیق را تئوری آموزش می‌دهند و مراحل عملیاتی و کاربردی ارائه نمیشود …
جستجوی‌هایی که در مورد مدل مفهومی می‌کردم متنی را خوانده بودم که ارجاع داده بود به وبسایت خانم دکتر مریم نظری و همان زمان با مطالبی که در مورد تحقیقات خانم دکتر بیان فرمودند آشنا شدم.
دنیایی از اطلاعات منسجم و منظم و سنجیده شده کنار هم برای درک مفاهیم تحقیق ارائه داده‌اند همراه با ویدئو که با گوش کردن آنها دریچه ای از جستجو و پژوهیدن را برای شما به ارمغان می‌آورد.
خانم دکتر تشکر و ممنون
رضاعلی رضایی – دانشجوی دکتری ارتباطات
من بسته اول مقاله رد نشدنی تهیه کرده ام خیلی هم راضی بودم مطالبی تو بسته بیان کرده اید
شاید اگر هر فردی میخواست خودش به تنهایی به اون دانش پی ببره سال ها طول میکشید
واقعا ازتون سپاسگزارم که اینقدر خوب و دقیق حاصل تجربیات چند سالتون در اختیار همه قرار داده اید
سارا عسکری – دانشجوی دکتری 

استاد گرانقدر
سرکار خانم دکتر نظری عزیز
ضمن سپاسگزاری و قدردانی از زحمات شما استاد گرامی در به اشتراک گذاری تجارب ارزشمندتان و ترویج پژوهش مولد، به عنوان فردی علاقه مند به پژوهش درست و صحیح و به نوعی درگیر نوشتن پایان نامه می‌خواستم تجارب یکساله خودم را از آشنایی با سرکار عالی و استفاده از کتاب و دوره‌های ارزشمندتان با دوستان عزیزی که در شرایط مشابه با اینجانب هستند به اشتراک بگذارم.
مطالعه کتاب “پژوهش مولد و ماندگار” را نقشه گنجی می‌دانم که برای رسیدن به هدف نهایی که پژوهش مولد است؛ برای هر پژوهشگر ضروری و حیاتی می‌دانم چون با مطالعه گام به گام این کتاب، انگیزه، اشتیاق، علاقه را در پژوهشگر ایجاد می‌کند و بهیچ وجه با مطالب کسل کننده و عذاب آور برخورد نخواهید کرد.
مطالب کتاب بسیار شیرین و شیوا و داستان وار تنظیم شده است.
آنچه از مطالب کتاب به اعتقاد من به صورت ضمنی و تئوری درک می‌شود را در قالب دوره‌های منسجم و هدفمند به صورت عملیاتی و عینی دریافت می‌کنید و جذابیت ارایه مطالب در این دوره‌ها را مصداق این ضرب المثل “آنچه از دل برآید بر دل نشیند”  می‌دانم.
بی شک طراحی و انسجام دوره‌های آموزشی که برخاسته از تجارب ارزشمند پژوهشگری واقعی و بازخوردهای سایر پژوهشگران تنظیم شده است،  قطعا تجربه دلنشین پژوهش را برای شما به ارمغان خواهد آورد.
طراحی مجزا و هدفمند بسته‌های آموزشی بر اساس گام های اساسی (سرچ ، تحلیلی خوانی و یادداشت برداری) و تکمیل کاربرگه‌های هر بسته با تاکید بر توانمندسازی پژوهشگر، مسیر پژوهش را هموارتر و جذابتر و ارزش آن را چندین برابر کرده است و قطعا حس خوب رسیدن را تجربه خواهید کرد.
با احترام
راحله محرابی – دانشجوی دکتری