مشتاقی دانش و تخصصت را به آثار و محصولات خریدنی تبدیل کنی
 طوری که مخاطب نتواند از خریدنش صرفنظر کند؟
تخصصت را به محتوای دست اول و برندساز تبدیل کن! (در وبینار محتوایابی)