آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا
عنوان دسته

ابزار و پروتکل پژوهش

مهارت زندگی عاشقانه با نامعلومی یا uncertainty در پژوهش یعنی چه؟

پژوهش یک پروسه تکاملی است و بخش بخش آن مثل یک قطعه پازل با مطالعه رفت و برگشتی متون و کار میدانی به مرور کامل می‌شوند و زمانی یک پژوهش مولد متولد می‌شود که پژوهشگر به طور مشخص برای دو چیز زمان باکیفیت گذاشته باشد: فهم پرسش پژوهش رسیدن…

چه کسانی شرایط لازم برای نظر دادن درباره روایی پرسشنامه شما را دارند؟

برای بررسی روایی پرسشنامه باید آن را برای دو گروه ارسال کنید: 1- متخصصان و افراد باتجربه در موضوع پژوهشتان تا درباره پوشش و جامعیت پرسش‌ها نظر بدهند. برای اینکه این متخصصان بتوانند نظر علمی درباره پرسشنامه شما بدهند بهترین کار این…

روش پدیدارشناسی و گراندد تئوری چه تفاوتی با هم دارند؟

یکی از کاربران پژوهشکار پرسیدند: در پژوهش های کیفی، روش پدیدارشناسی و رویکرد روش شناسی نظریه زمینه ای را چگونه از هم تفکیک می کنند و مطلب و یا منبع موثق برای تشریح این دو در کنار هم به بنده معرفی می نمایید!؟ و پاسخ من به این پرسش:…

در مطالعات موردپژوهی، چگونه مورد پژوهشتان را انتخاب کنید که قابل دفاع باشد و خروجی عالی…

پاسخ به یک پرسش پرسش: همیشه یک پرسشی دربارۀ مطالعه موردی داشته‌ام که جوابی برای آن نیافتم. در بسیاری از مقاله‌ها وقتی موردی برای مطالعه دارند، از آن با عنوان مطالعه موردی نام می‌برند. پرسش من این است که: آیا این کار یعنی…