می‌خواهی پژوهش را اصولی بیاموزی

و حاصل زحماتت را به سرمایه عمری تبدیل کنی؟

از این اشتباه پرهیز کن!

پروتکل پژوهش غلط ساخته شده

مایلی در هر نقشی بدرخشی

و به مرجع اول حوزه‌ات تبدیل شوی؟

در سواد اطلاعاتی یا راه‌بلد شدن ورزیده شو!

مشتاقی دانش و تخصصت را به آثار و محصولات خریدنی تبدیل کنی طوری که مخاطب نتواند از خریدنش صرفنظر کند؟

تخصصت را به محتوای دست اول و برندساز تبدیل کن!