آکادمی کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری
کمک می‌کنم پژوهشت را به اثری تاثیرگذار و خریدنی تبدیل کنی
لازم نیست موضوع پژوهشت خیلی نو باشد یا جامعه پژوهشت خیلی بزرگ
و اصلا نیاز نیست به صدها مقاله رفرنس دهی تا پژوهشت معتبر جلوه کند
برای اینکه پژوهشت سریع پذیرش گیرد، پرنشر شود و فرصت شغلی جذب کند
کافی است بدانی چطور:

موضوعت را به پژوهشی مسئله‌مدار تبدیل کنی
آن را با روش و ابزار مناسبی بپژوهی
و آن را مستند و علمی ارائه کنی
این خلاصه دستاوردهای یک مطالعه اکتشافی طولی است که از اکتبر ۲۰۰۴ شروع کردم
در این سفر چندین راز بزرگ کشف کردم و به یک فرمول رسیدم ….