استخراج مقاله از مبانی و مدل مفهومی پژوهش

 

نمونه مقاله مروری مفهومی

در واقع این مقاله هم یک مقاله argumental است که هم به طرح مسئله پژوهش می پردازد و هم یک مقاله مروری مفهومی که به ارائه و تحلیل راههای رفته دیگر پژوهشگران برای حل مسئله میپردازد.

دیدگاهی بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.