اگر در موضوع‌های زیر به سخنران یا مدرسی نیاز دارید که خواستن و توانستن را در مخاطبتان ایجاد کند لطفا از طریق فرم سمت چپ تقاضای خود را اعلام بفرمایید:

  • سواد اطلاعاتی
  • پژوهش مولد
  • آموزش مولد
  • تولید محتوای تراز اول و برندساز
  • رزومه‌سازی به نیت جذب شغل دلخواه