دکتر مریم نظری
سریع و ماندگار دیده، خوانده و خریده‌ شوید

بازخورد کیمیاگران پژوهش

کسانی که در دوره‌های جامع کیمیاگران پژوهش شرکت کرده‌اند.

داستان موفقیت پژوهشگران

کسانی که در کارگاه‌ها پژوهش مولد شرکت کرده‌ یا از خدمات مشاوره و کوچینگ پژوهش استفاده کرده‌اند. 

دیدگاه شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها

کسانی که در کارگاه‌ها و سمینارهای مختلف شامل پژوهش مولد، سواد اطلاعاتی، رزومه‌سازی و … شرکت کرده‌‌اند. 

دیدگاه خوانندگان کتاب پژوهش مولد

کسانی که کتاب پژوهش مولد و ماندگار را خوانده‌اند. 

بازخورد مدرسان سواد اطلاعاتی

کسانی که در دوره وبیناری مدرسان سواد اطلاعاتی شرکت‌ کرده‌اند + دیدگاه کاربران بسته‌ جامع مدرسان سواد اطلاعاتی که بعد از آن عرضه شد.