آکادمی مدرسان سواد اطلاعاتی
با راه‌بلد کردن دانشجویان، کلاس درستان را مولد کنید

بازخورد کیمیاگران پژوهش

کسانی که در دوره‌های جامع کیمیاگران پژوهش شرکت کرده‌اند.

داستان موفقیت پژوهشگران

کسانی که در کارگاه‌های پژوهش مولد شرکت کرده‌ یا از خدمات مشاوره و کوچینگ پژوهش استفاده کرده‌اند. 

دیدگاه شرکت‌کنندگان در کارگاه‌ها

کسانی که در کارگاه‌ها و سمینارهای مختلف شامل پژوهش مولد، سواد اطلاعاتی، رزومه‌سازی و … شرکت کرده‌‌اند. 

دیدگاه خوانندگان کتاب پژوهش مولد

کسانی که کتاب پژوهش مولد و ماندگار را خوانده‌اند. 

بازخورد مدرسان سواد اطلاعاتی

کسانی که در دوره وبیناری مدرسان سواد اطلاعاتی شرکت‌ کرده‌اند + دیدگاه کاربران بسته‌ جامع مدرسان سواد اطلاعاتی که بعد از آن عرضه شد.