آکادمی کیمیاگران پژوهش دکتر مریم نظری
کمک می‌کنم پژوهشت را به اثری تاثیرگذار و خریدنی تبدیل کنی

نگارش و ارائه پژوهش مولد

چطور پژوهشت را پرزنت کن که مخاطب سریع نوآوری و بدردبخور بودن آن را درک کند

برایت پیش آمده کسی بپرسد: موضوع پژوهشت چیه؟ و در پاسخ عنوان پژوهشت را بگویی و بعد او بپرسد: یعنی چه؟ دقیقا می‌خواهی چه کار کنی؟ و شما حس کنید نمی‌توانید علمی و کامل درباره پژوهشتان صحبت کنید! در ویدئو زیر با مثال‌های…

بخش اهمیت و ضرورت پژوهشم را چطور بنویسم؟

یکی از کاربران بعد از مطالعه این نوشته پرسیدند: "اگر موضوع پژوهش ما ارایه مدل مفهومی باشد و پیدا کردن رابطه متغیرهای اشکار و مکنون اهمیت و ضرورت را چطور باید بنویسیم؟  جامعه هدف در پژوهش من دانشجویان هستند اما مساله اصلی من پیدا کردن…

روش مقایسه پژوهش با پژوهش‌های پیشین در بخش نتیجه‌گیری

مهم نیست پژوهش شما کمی است یا کیفی، باید پژوهشتان را با پژوهش‌های پیشین مقایسه کنید چون: هدف از مقایسه برجسته‌سازی و نمایش نوآوری پژوهش است اما هدف صرفا این نیست که مدلتان را با مدل‌های پیشین مقایسه کنید. باید طوری عمل کنید که نوآوری…
۱ از ۳