آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

وبینار کیمیاگری پژوهش – قسمت آخر


می‌خواهی پژوهشت از عادی به عالی تبدیل شود؟

از اشتباهات زیر پرهیز کن؛ بی‌برو برگرد پژوهشت مولد و تاثیرگذار می‌شود