مبانی و ملزومات مدرس شدن در حوزه سواد اطلاعاتی

نیازسنجی و طراحی برنامه‌های تاثیرگذار سواد اطلاعاتی

ملزومات موردنیاز برای آموزش تاثیرگذار سواد اطلاعاتی