آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا
مهم نیست موضوع پژوهشت چقدر لوکس است
جامعه پژوهشت چقدر بزرگ است
یا به چند منبع رفرنس داده‌ای
زمانی پژوهشت سریع پذیرش می‌گیرد، پرنشر می‌شود، فاند جذب می‌کند و برایت فرصت‌های عالی شغلی خلق می‌کند
که بتوانی موضوعت را به پژوهشی مسئله‌مدار تبدیل کنی
و راه رفته‌ات را خیلی علمی مستندسازی و ارائه کنی

و این مهارت با شرکت در کلاس‌های روش تحقیق یا مطالعه متون ترجمه‌ای پژوهش دست یافتنی نیست.
می‌خواهی دلیلش را بدانی؟ ویدئو زیر را ببین