مهم نیست موضوع پژوهشت چقدر لوکس است
جامعه پژوهشت چقدر بزرگ است
یا به چند منبع رفرنس داده‌ای
زمانی پژوهشت سریع پذیرش می‌گیرد، پرنشر می‌شود، فاند جذب می‌کند و برایت فرصت‌های عالی شغلی خلق می‌کند
که بتوانی موضوعت را به پژوهشی مسئله‌مدار تبدیل کنی
و راه رفته‌ات را خیلی علمی مستندسازی و ارائه کنی

و این مهارت با شرکت در کلاس‌های روش تحقیق یا مطالعه متون ترجمه‌ای پژوهش دست یافتنی نیست.
می‌خواهی دلیلش را بدانی؟ ویدئو زیر را ببین