آموزه‌های پژوهشکار در سه بخش زیر در قالب آموزش‌های جامع و قدم به قدم طراحی شده‌اند: