با بکارگیری قابلیت‌های سواد اطلاعاتی در موضوع درس خود مرجع شوید و کلاس درس خود را مولد کنید