فهرست کامل درس‌های بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی

راهنمای ژورنال‌نویسی

راهنمای استفاده از بسته 

 

فیلم بخش‌هایی از بسته جامع مدرسان سواد اطلاعاتی

بخش صفر: معرفی دوره 

۱- معرفی دوره و قابلیت‌های سواد اطلاعاتی

۲- سه چالش بزرگ که سواد اطلاعاتی برای آن راه‌حل دارد

۳- فرصت‌های بی نظیر این دوره برای مخاطبان

۴- شرط نتیجه گرفتن از این دوره

بخش اول: مبانی و ملزومات شدن در حوزه سواد اطلاعاتی

درس۴. مدرس سواد اطلاعاتی چگونه مخاطبش را متحول می‌کند؟

بخش دوم: نیاز به سواد اطلاعاتی را در مخاطبتان ایجاد کنید (مخاطب‌شناسی و نیازسنجی آموزشی)

درس۱. چهار گام کلیدی برای جذب مخاطب

بخش سوم: برای آموزش تحول‌آفرینِ سواد اطلاعاتی مهیا شوید

درس۱۵. روی کیفیت خواستِ مخاطبتان تاثیر بگذارید

بخش چهارم: برنامه‌ سواد اطلاعاتی خود را جذاب طراحی کنید

درس۳. نام‌گذاری جذاب و شخصیت‌دار آموزش‌های سواد اطلاعاتی

 

بخش ۵ تا ۹: مهارت‌های سواد اطلاعاتی را عمیق بیاموزید و حرفه‌ای آموزش دهید

بخش پنجم: مهارت تشخیص نیاز اطلاعاتی

درس۱. نیاز اطلاعاتی یعنی چه؟

بخش ششم: مهارت تبیین نیاز اطلاعاتی

درس۷. نقش مهارت تبیین نیاز اطلاعاتی در سفر خودتوانمندسازی

بخش هفتم: مهارت جستجو و دستیابی به منابع

درس۱۰. شناخت انواع منابع اطلاعات به چه کارتان می‌آید؟