آکادمی مدرسان سواد اطلاعاتی
با راه‌بلد کردن دانشجویان، کلاس درستان را مولد کنید
عنوان برچسب‌ها

خواندن و نوشتن تحلیلی متون، نقشه دانش، نقشه پژوهش، مهارت اطلاع‌ یابی و اطلاع گزینی