عنوان دسته

دفاع از پایان‌نامه و پروپوزال

یازده پرسش کلیدی که یک پژوهش «خوب‌طراحی‌شده» می‌تواند پاسخ دهد

اگر پژوهش شما می‌تواند به 11 پرسش زیر به صورت مستند و علمی پاسخ دهد، تبریک! پژوهش شما یک پژوهش «خوب طراحی شده» است که - به شرط اجرا و ارائه درست - می‌تواند مولد و ماندگار شود. این یازده پرسش کلیدی می‌توانند به عنوان متری برای ارزیابی پژوهش…