Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

سردرگمی در پایان‌نامه

درگیر پروژه و پایان‌نامه‌اید؟ و سردرگم!

.... و پرسش‌هایی از قبیل پرسش‌های زیر دارید؟ پیشنهاد می‌کنم به آموزه‌های کتاب پژوهش مولد و ماندگار عمل کنید، نمی‌گویم بخوانید چون این یک کتاب صرفا خواندنی نیست یک راهنمای گام به گام است که فقط در صورت عمل کردن به آموزه‌های آن و تکمیل…