Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

خوب پرسیدن پرسش‌های خوب

برای تولید پژوهشهای تاثیرگذار باید خوب پرسیدن پرسشهای خوب را بیاموزیم

اصولا آفرینندگی یا بازآفرینی خلاقانه محصول خوب پرسیدنِ پرسش‌هایِ خوب است؛ پرسش‌هایی که دانش و تجربه پنهان ما را برمی‌انگیزانند و ما را تشویق می‌‌کنند تا درباره چیزهایی بگوییم و بنویسیم که می‌‌دانیم اما نمی‌دانیم که می‌دانیم؛ چون کسی درباره…

سه هنر و سه دانش موردنیاز برای خودتوانمندسازی پژوهشی

برای تولید پژوهش مولد باید خوب پرسیدن و رصد پرسش های خوب و با ارزش را آموخت؛ دانستن روش تحقیق کافی نیست. پژوهش یعنی: خوب پرسیدن پرسش‌های خوبی که ارزش پژوهیدن دارند. درباره چرایی نیاز به خودتوانمندسازی پژوهشی در نوشته اخیر با…