Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

راهکار سواد اطلاعاتی

چرا خودتوانمندسازی و رویکرد من در این سایت

به عنوان یک فرد، یک سازمان، یک کسب و کار یا یک شرکت همه ما اهداف و آرمانهایی داریم که با تکیه صرف بر آموزشهای رسمی مدرسه و دانشگاه و - حتی - آموزشهای ضمن خدمت دست‌یافتنی نیستند. چون اصولا این آموزشها برای تامین نیازهای واقعی ما و بازار کار…

چگونه – با راهکار سواد اطلاعاتی – در شغلتان حرفه ای تر ظاهر شوید؟

اصولا مدرسه و دانشگاه ما را برای محیط کار آماده نمی کنند. به همین دلیل پس از ورود به هر حرفه و شغلی معمولا چیزهای زیادی هست که دانش و تجربه کافی درباره آنها نداریم. برای اینکه بتوانیم در شغلمان حرفه ای عمل کنیم ابتدا باید بتوانیم کاستیهای…