آکادمی دکتر مریم نظری
موفقیت در دنیای آکادمیا

آموزشهای کاربردی در زمینه
جذب، ارتقا و ترفیع (ویژه اعضای هیئت علمی)

اگر مایلید پژوهشهای مولد و پرنشر انجام دهید و در راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های دانشجویانتان فوق حرفه‌ای عمل نمایید، دوره جامع کیمیاگران پژوهش بهترین گزینه است.
اگر مایلید محتوای دست اول و تکالیف درسی برای تدریستان آماده کنید طوری که کلاس درستان مولد شود و دغدغه جزوه و محتوا برای هر ترم را نداشته باشید و دانشجویان هم کارهای کپی و سطحی به شما تحویل ندهند، دوره جامع مدرسان سواد اطلاعاتی در این زمینه بسیار مفید است.