Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان برچسب‌ها

روش انتخاب مورد در مطالعات موردپژوهی

در مطالعات موردپژوهی، چگونه مورد پژوهشتان را انتخاب کنید؟ (پاسخ به یک پرسش)

پرسش: همیشه یک پرسشی دربارۀ مطالعه موردی داشته‌ام که جوابی برای آن نیافتم. در بسیاری از مقاله‌ها وقتی موردی برای مطالعه دارند، از آن با عنوان مطالعه موردی نام می‌برند. پرسش من این است که: آیا این کار یعنی انتخاب یک مورد برای مطالعه…