Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

سواد اطلاعاتی و ترویج خودتوانمندسازی

رصد گسست دانشی در پژوهش: مثال «پژوهش سواد اطلاعاتی»

همانگونه که در نوشته قبل اشاره شد: آنچه «من نمی‌دانم» با آنچه «دانشی درباره‌اش تولید نشده» با هم فرق می‌کنند. اولی به پرسش و گمانه‌های ذهنی پژوهشگر اشاره دارد و دومی به گسست دانشی. هر دانشی ممکن است کاربردی و مشکل‌گشا نباشد. در پژوهش…

محدودیت فرصتی برای خلاقیت + ویدئو

خودتوانمندسازی مکانیزمی است برای غلبه بر محدودیتهای قابل کنترل توسط فرد و پرورش خلاقیت. منظور از خلاقیت «بهترین از نوع خود بودن» است، اینکه فرد بتواند بهترینهای خود را برای انجام کارهای محوله یا موردعلاقه عرضه کند تا دو حس خوب «رضایت از…

نشست مشترک «خودتوانمندسازی برای خلاقیت فردی، پژوهشی و سازمانی»

نشست مشترک خودتوانمندسازی برای خلاقیت در بافت زندگی فردی، پژوهشی و سازمانی به همت انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی و انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران این نشست که با همکاری مرکز مشارکتهای فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزار می شود به معرفی و…

نشست «خلاقیت برای تولید دانش و خودتوانمندسازی»

با خودتوانمندسازی مولدی و ماندگاری را تجربه کنیم انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در نشستی تخصصی به معرفی و بحث درباره موضوع خلاقیت و نقش آن در توسعه توانمندی تولید دانش و نوآوری در…

کارگاه طراحی پژوهش مولد در حوزه آینده پژوهی کتابخانه های عمومی

چگونه در کتابخانه‌های عمومی مطالعات آینده پژوهی مولد انجام دهیم؟ در این کارگاه نیم روزه، دو الگوی عملی برای طراحی، اجرا و ارائه پژوهشهای مولد در حوزه آینده پژوهی در کتابخانه های عمومی  به شرح زیر در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد:…

بافت؛ تکه گمشده پژوهشهای دانشگاهی کشور

پرداختن به مسائل واقعی از ویژگیهای اصلی پژوهشهای مولد و مشکل گشاست. مسئله واقعی مسئله ای است که در بافتی واقعی وجود خارجی دارد و مسئله بودن آن برای محقق و مخاطب ملموس و عینی است. رصد و طراحی چنین مسئله ای مسئلزم آن است تا پژوهشگر صحنه…