Take a fresh look at your lifestyle.
عنوان دسته

مسیریابی شغلی برای دانشجویان

سه مسیر شغلی مشترک برای همه رشته ها

این نوشته برای دانشجویان رشته کتابداری نوشته شده است اما برای همه رشته ها مصداق دارد.  فارغ از اینکه در چه رشته ای درس می خوانید، پس از فراغت از تحصیل عموما می توانید در سه مسیر شغلی ـ به صورت خصوصی یا استخدام در سازمانهای دولتی شغلی…