Take a fresh look at your lifestyle.

سواد اطلاعاتی و ترویج خودتوانمندسازی

برگزاری «دوره جامع مدرسان سواد اطلاعاتی» – از ۹ بهمن ماه

این دوره که به صورت وبیناری و با تقاضای چند تن از کتابداران و دانشجویان علاقه مند به آموزش و پژوهش سواد اطلاعاتی طراحی شده است برای سه گروه زیر به شدت پیشنهاد می شود: گروه اول کتابداران و حرفه‌مندان علم اطلاعات که مایلند: خدمات و…

یک روش کاربردی برای کشف نیازهای واقعی کارمندان یک سازمان

این نوشته به یک پرسش متداول پاسخ می دهد که پرسش اغلب دوستان عزیز کتابدار و پژوهشگرانی است که در حوزه سواد اطلاعاتی، رفتار کاربر و نیاز کاربر فعالیت می کنند. پرسش: در یک سازمانی به عنوان مشاور فعالیت می کنم. به اونها پیشنهاد دادم که یک…

چرا پژوهش های سواد اطلاعاتی تاثیری در توسعه جامعه دانشی ندارند؟

علیرغم اتفاق نظر جهانی و ملی درباره ضرورت بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی برای توسعه جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانشی، در کشور ما به سواد اطلاعاتی بیشتر به عنوان موضوعی لوکس – چه در سطح پژوهش و چه در سطح اجرایی – نگریسته می‌شود. از اینرو بیشتر…

قدم به قدم تولید مدل بافتی سواد اطلاعاتی

همانگونه که پیش تر اشاره شد بسته به نوع فعالیت، اولویت ها و دغدغه های افراد و سازمان ها نیازهای اطلاعاتی آنها متنوع و متفاوت است و به همین دلیل هم برای تامین نیازهایشان لازم است سراغ منابع خاصی بروند و رفتار اطلاعاتی خاصی را در پیش بگیرند.…
۱ از ۷