Take a fresh look at your lifestyle.

آموزش مولد و تاثیرگذار

پژوهش‌آموزی با رویکرد «یادگیری چگونگی یادگیری»: گذر از «پژوهشهای رفع‌تکلیفی»، ورود به…

بیایید خود را از پژوهشهای رفع‌تکلیفی نجات دهیم رویکردی نو برای آموزش اثربخش پژوهش آموزش پژوهش می‌تواند با دو هدف دادن ماهی به دست پژوهشگر (آموزش روشهای تحقیق) یا یاد دادن ماهیگیری به او (آموزش چگونگی یادگیری پژوهش) صورت پذیرد. بی شک…